ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

ข้อมูลเบื้องต้นสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

ข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้ง

 • สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์
 • ตำบางปอ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองนราธิวาส
 • ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส 15 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ของปอเนาะ 20 ไร่

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 5 ต.ลำภู อ.เมือง
 • ทิศใต้ จด ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ
 • ทิศตะวันออกจด ตกะลุวอ อ.เมือง
 • ทิศตะวันตก จด ต.มะนังตายอ อ.เมือง

ข้อมูลบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 1. นายอับดุลเล๊าะ บือราเฮง โต๊ะครูบาบอสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์
 2. นายหานานี บือราเฮง ผู้ช่วยบาบอสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

 ชื่อและเบอร์ติดต่อ ของครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ

     นางสาวไฮฟะห์  หะยีดือเร๊ะ   เบอร์โทรศัพท์ 0849126880

 ลิงค์ เว็บไซต์ หรือ Fanpage สถาบันศึกษาปอเนาะ

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100024829813438

ข้อมูลสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา) โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต

-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

-ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 9 พันคนเศษ

-โทรศัพท์ นับว่าการติดต่อโทรศัพท์สาธารณะยังมีน้อยมาก ซึ่งมีอยู่เพียง 12 แห่งเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อประชากร ซึ่งอยู่ประมาณ 8,133 คน

จำนวนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะ

– ยังมีอุปกรณ์

 • จำนวนผู้เข้ารับบริการในมุมเรียนรู้ที่สถาบันศึกษาปอเนาะเฉลี่ยต่อเดือน
 • เป้าหมาย 20 คo
 • คณะกรรมการสถาบันศึกษาปอเนาะ
 1. นายอับดุลเล๊าะ บือราเฮง โต๊ะครูบาบอสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์
 2. นายหานานี บือราเฮง ผู้ช่วยบาบอสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์