ประวัติ กศน.ตำบล

ข้อมูลตำบลมูโนะ

ประวัติความเป็นมาตําบลมูโนะ

ตำบลมูโนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงโกลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 8 กิโลเมตร เมื่อประมาณ 100 ปีเศษ ที่บ้านมูโนะเป็นท่าเรือ ซึ่งราษฎรสัญจรไปมาทางแม่น้ำสุไหงโกลก และแวะหยุดพักอาศัย และต่อมาราษฎรได้มาอาศัยบริเวณท่าเรือและตั้งชื่อว่า บ้านมูโนะ ซึ่งคำว่า มูโนะ เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “กาแจมูโนะ”เป็นลักษณะไม้ยืนต้น เปลือกสีดำ ใบคล้ายใบเถาวัลย์ดอกเป็นฟองสีขาว ผลกลม สีเหลือง รสหวาน

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลมูโนะ

ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๑,๘๘๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๒ ของพื้นที่ทั้งหมด ๑๓,๕๓๘ ไร่ ของตำบลมูโนะ ประกอบด้วย ๕ มู่บ้าน

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านมูโนะ

๒. หมู่ที่ ๒ บ้านลูโบ๊ะลือซง

๓. หมู่ที่ ๓ บ้านปาดังยอ

๔. หมู่ที่ ๔ บ้านปูโป๊ะ

๕. หมู่ที่ ๕ บ้านบูเก๊ะ

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๙,๕๕๓ คน

ชาย จำนวน ๔,๖๔๕ คน

หญิง จำนวน ๔,๙๐๘ คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๕๕๓ คน