กศน.ตำบลมูโนะเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more