โครงส้างกรรมการสถาบันศึกษาปอเนาะ

1.นายอาดหมาด  หล้าหาบ       ประธานกรรมการสถานศึกษา

2.นายเจ๊ะคอรี  เจ๊ะตาเห           รองประธานกรรมการสถานศึกษา

3.นายมะนาวี  มะปีเยาะ            กรรมการ

4.นายมูฮำหมัด  หล้าหาบ        กรรมการ

5.นายเปาซี   อาแซ                  กรรมการ

6.นายมูฮำหมัด  ซานูซี             กรรมการ

7.นายมาอามุ  สะมะแอ             กรรมการ

8.นายมะซู  ปุเต๊ะ                      กรรมการ

9.นายนรินทร์  นิลกระวัตร์            กรรมการและเลขานุการ