ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ตารางการพบกลุ่มนักศึกษา

สถาบันศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา

 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

พบกลุ่มวัน พุธ

 

เวลา 13.00น.-16.00น.

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

พบกลุ่มวัน พฤหัสบดี

 

เวลา 13.00 น.-16.00น.

 

                                              เบอร์ติดต่อครูประจำปอเนาะ 089-8797122

                                                                                                 อ.นรินทร์  นิลกระวัตร์