บริบทปอเนาะ

โครงสร้าง

แผนปฏิบัติการ
สถาบันศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา  กศน.อำเภอสุคิริน

 

ข้อมูลพื้นฐานของ สถาบันการศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา ตำบลร่มไทร

กศน.อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๑. สถาบันการศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา ตั้งอยู่ที่บ้านไอดีแย 344 หมู่ที่ ๓ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

๒. ลักษณะของเอกเทศ มีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร

สถาบันการศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษา

 

ปรัชญา

“เพิ่มทักษะการใช้ภาษา  พัฒนาอาชีพ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพสู่ปรัชญาองหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ”

พันธ์กิจ

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่  และความรับผิดชอบดังกล่าวสามารถจำแนกตามภารกิจหลักได้ดังนี้

1.ประชากรในวัยแรงงานต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

2.ประชากรในตำบลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับความรู้ด้านสื่อทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

3.ประชากรในพื้นที่ต้องได้รับความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

  1. สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
  2. มุ่งเน้นให้นักศึกษาและประชาชนในตำบลใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ภาษาพูด เขียน ให้มีความคล่องมากยิ่งขึ้น

 

เป้าประสงค์

 

ประชากรวัยแรงงานในช่วงอายุ 15- 59 ปี  จะได้รับการศึกษาตามความจำเป็น ได้แก่

  1. ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ต้องได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลร่มไทร ได้รับความรู้ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพ
  3. ภาคีเครือข่ายในตำบลร่มไทรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการเรียนรู้ที่เป็นสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน