ครู นายนรินทร์ นิลกระวัตร์

ข้อมูลครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ –สกุล         นายนรินทร์  นิลกระวัตร์

ตำแหน่ง          ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ

อายุ               36  ปี

เลขประจำตัวบัตรประชาชน  1969800010980

วัน /เดือน/ปีเกิด  26  มกราคม  ๒๕28

ศาสนา           พุทธ

อาชีพ             ครู กศน.

สถานภาพ        โสด

ที่อยู่              211  หมู่ 7  ตำบลสุคิริน  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ภาคภูมิใจ    ได้ทำหน้าที่เป็นครูที่ดี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 089-8797122