ข้อมูลองค์กร

สถาบันศึกษาปอเนาะ มะหัดดารุลมูฮายีรีน เป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ ม.4ตำบลบาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส มีบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ มะหัดดารุลมูฮายีรีน คือ นายฮาเซ็ง หะยีมะเซ็ง เป็นบาบอ  และ ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ คือ นายกันต์พจน์ จันทรสงค์

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน

  1. สภาพทางกายภาพของชุมชุน (ตำบล/แขวง)

ชื่อสถานศึกษา : สถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน

ที่อยู่ : ม.4ตำบลบาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

  1. ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีนเป็นสถานสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เดิม มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณ เป็นกระท่อมเล็ก ๆ เป็นสำนักสอนศาสนาอิสลามที่ให้ความรู้ด้านศาสนา  นักศึกษาในปอเนาะมำการพำนักพักอยู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนเฉพาะด้านศาสนา จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปิดโอกาสให้ปอเนาะต่างๆ จดทะเบียนขึ้นเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะถูกต้องตามกฎหมายและให้การจัดเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลามศึกษาร่วมกับการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำกับดูแลใสส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดด่รุลมูฮายีรีนได้จดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ โดยมีโต๊ะครู / บาบอ เป็นผู้สอนศาสนา และ มีครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียน รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถาบันศึกษาปอเนาะ โต๊ะครูผู้รับใบอนุญาต ชื่อ นายฮาเซ็ง หะยีมะเซ็ง

  1. ที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณปอเนาะเป็นพื้นที่เนินเขาเตี้ยๆสลับกับที่ราบ เนื่องจากมีอาณาเขตติดกับภูเขาโดยรอบ พื้นที่ใกล้เคียงปอเนาะส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่า จึงมีสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 10ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอระแงะ ประมาณ 6 กิโลเมตร

  1. การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  เป็นคนดีตามคนดีตามหลักคำสอนในศาสนา มีคุณธรรมและความรู้ทางศาสนา และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างมีความสุข

  1. การจัดการเรียนการสอนด้านศาสนา

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ทั้งในด้านหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม สามารถเป็นผู้นำของสังคมในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ไม่มีการควบคุมเวลาเรียน ไม่กำหนดระดับชั้นเรียน และอายุของผู้เรียน เพราะถือว่าการเล่าเรียน คือการศึกษาตลอดชีวิต ใครมีความพร้อมก็สามารถเรียนได้ การเรียนมีหลายวิชา เช่น อัลกรุอาน  อัลฮาดิษ  อรรถาธิบาย ภาษาอาหรับ ประวัติศาสตร์ ศาสนาบัญญัติ หลักศรัทธา เป็นต้น

  1. การจัดการเรียนการสอนด้านสามัญ

เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มี 2 ระดับ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. การจัดการศึกษาสายอาชีพ

เป็นการจัดการศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ รู้จักประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้

  1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะชีวิตที่ถูกต้อง รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และสังคม พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้ดีขึ้น