เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบสำหรับพนักงานราชการ ”

 วันที่ 22 ธันวาคม 2566  นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากร สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ(The systematic development of a learning experience)สำหรับพนักงานราชการ (ที่ทำหน้าที่สอน) โดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ เป็นประธาน และมีอาจารย์วิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์ให้ความรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ในระหว่างวันที่ 21-22 เดือนธันวาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา