#จัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบพบกลุ่มนักศึกษาระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 “

     วันที่ 15 ธันวาคม  2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเร๊ะ ตำแหน่งครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการกลุ่มและสรุปองค์​ความรู้​ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พว21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ หมู่ 1 บ้านยารอ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส