#จัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบพบกลุ่มนักศึกษาระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 “

        วันที่ 8 ธันวาคม  2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเร๊ะ ตำแหน่งครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบพบกลุ่มนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชา ทร21001  ทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ หมู่ 1 บ้านยารอ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส