#ครูอาสาฯปอเนาะเข้าร่วมโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา “

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ฝ่ายงานบุคลากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส