#จัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบพบกลุ่มนักศึกษาระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 “

Read more