โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ให้แก่กลุ่มเป้าหมายบุคลากรในสังกัด จำนวน 35 คน โดยมี นางนิตยา วุนาพันธ์ุ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนฯ ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดทำแผน พรบ.กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส