#โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสาวนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลกะลุวอเกนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ มีทักษะเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายสมบูรณ์ บกสี รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส