มุมเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดพื้นที่สำหรับศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ และข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลปราชญ ชาวบ้าน