มุมส่งเสริมประชาธิปไตย

มุมส่งเสริมการเรียนประชาธิปไตย มีการให้บริการข่าวสารข้อมูล และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง