#เข้าร่วม “โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลกะลุวอ นำกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ศกร.ตำบลกะลุวอ เข้าร่วม “โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส” โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การใช้บริการห้องสมุด การค้นหาหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ การยืม-คืน แบบทดสอบวัดความรู้ เกม kahoot เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหนังสือ ประกอบเรียนได้ต่อไป ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส