#เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซูไฮดา ยูโซ๊ะ ครู คศ.1 ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ มีทักษะเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายสมบูรณ์ บกสี รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส