#เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาว ซูไฮดา ยูโซ๊ะ ข้าราชการครูตำบลกะลุวอ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส