#ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำขนมบัวลอยไข่หวาน จำนวน 6 ชั่วโมง”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ ศกร.ตำบลกะลุวอ ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำขนมบัวลอยไข่หวาน จำนวน 6 ชั่วโมง” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สกร.จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวนูรฟาฎีลา วาราวอ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมอาชีพ