โครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

โครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงสโรชา ยอดรัก ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 325 คน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีหลักการในการบริหารการเงินได้ถูกต้อง