วันที่ 8-9 มกราคม 2567 นางสาวนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงกาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2567 ณ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ