วันที่ 10 มกราคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงสโรชา ยอดรัก ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส