จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ” 

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงสโรชา ยอดรัก ครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด