วันที่ 10 มกราคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงสโรชา ยอดรัก ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 8-9 มกราคม 2567 นางสาวนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงกาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2567 ณ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ

Read more