โครงการพัฒนาบุคลากร “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี”

สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส โดยนางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการฯ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี” โดยมีนางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

📌ด้วยกระบวนให้ความรู้ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในหัวข้อ

✏️การนำนโยบาย รมต.กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ

✏️การนำนโยบายและจุดเน้นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ

✏️การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

✏️การวิเคราะห์ swot analysis ของสถานศึกษา และ

✏️วัดผลประเมินผล “ความรู้ความเข้าใจ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์+เกียรติบัตรออนไลน์ รายบุคคล