ศกร.ตำบลบางนาคขอประชาสัมพันธ์ โควต้าพิเศษสำหรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด สกร.(กศน.)เท่านั้น

.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิชาเอกพืชศาสตร์

– วิชาเอกสัตวศาสตร์

– วิชาเอกประมง

.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567

รายละเอียดอื่นๆ ตามในภาพด้านล่างนี้

.

👇
👇
👇
👇

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความพูดว่า "PNU PAMCESSOF มหาวิทยาส่อบราธราส คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ศึก ሁገ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาส ขร 201 วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกส้ตวศาสตร์ วิซาเอกประมง จบแล้วทำงานอะไร างานอะไร ธุรกังส่วนตัว นัทวิยาการสัตวบาล การ์สัตวบาล บักวิยาการเกษตร นกวิยาการส่งเสริมการเกษตร์ นักวิชาการประบง นักวีอัย ครู/อำจารย์ด้านการเกษตร บริษัทเอกชบ หลักฐานการรับสมัคร โบสมัคร (พินผพิผ่านระบบรัมสมัครออนไลน) 1ฉมับ รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนัทเรียน ขนาด สำเนาแลดงผลการเรียน รูป ฉบัน สำเนาทะเบียนบ้ามของผู้สบัคร สำเนามัตรประจำตั่วประชาชน ค่ำสมัคร จบับ จบัน 200 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้สุเริกรารการบรับษ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต สายศิลป์ หรืออื่นๆ กู้ยืม กยศ. ได้ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการหารา มีทุนการศึกษาให้เปล่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088 788 4457 สแกนสมัครเรียน f วันนี้-9 9 มิถุนายน 67 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลียนราช์วาสราชนครีนกร LINE ID agri. pnu"

ความรู้สึกทั้งหมด

66