วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น #วันครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่น และความสุขในครอบครัวมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตของผู้คน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "14 เมษา สุขสัน ตีวัน นัครอบครัว สุขสันต้วันัครอบครัว รัว ขอให้ร้ำรวย มีเงินใช้ที้ มีเงิน มิเงินใช้ทั้งครอบครัว ทั้งค"

ความรู้สึกทั้งหมด

44