ศกร.ตำบลบางนาค…..

📌การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 นี้

ในระดับ 👉 ประถมศึกษา

👉 มัธยมศึกษาตอนต้น

👉 มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป

7. หลักฐานอื่นๆถ้ามี……..

📩สมัครได้ที่ ศกร.ตำบลบางนาค ตั้บแต่วันนี้