ร่วมยินดีกับน้องคนเก่ง นางสาวมนัสวีย์ อับดุลฮามิ นักศึกษาศกร.ตำบลบางนาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8

.

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคัดเลือกเยาวชนจาก 3 หวัดชายแดนใต้ อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษา ที่ตั้งในจังหวัดชายแดนใต้หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จำนวนทั้งสิ้น 120 คน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ถูกต้อง รวมถึงกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา “ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก”ที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุขและยังเป็นการต่อยอดให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นของตนเองอันจะเป็นประโยชน์และนำความสงบสุขกลับมาสู่ชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน