ครูเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.เมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางมัสนูรา เล็งฮะ ตำแหน่งครูอาสาประจำตำบลบางนาค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการรู้หนังสือและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 79 คน มีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานได้ โดยมี นางสาววชิราภรณ์ คำมีชา นักวิชาการศึกษา และนายฮัฟซี เงาะ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ทั้งนี้ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการฯ และว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดการโครงการฯ