คณะครูศกร.ตำบลบางนาค เข้าร่วม#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการะบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วันที่ 24-25 มกราคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ คณะครูศกร.ตำบลบางนาค เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสกร.เมืองนราธิวาส จำนวน 34 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมี นายศิรสิชย์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดทำและพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สกร.อำเภอเมืองราธิาส