นักศึกษา ศกร.ตำบลบางนาค เข้าร่วม#โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ในวันระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2567 ณ สกร. อำเภอเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 1-2

วันที่ 8-9 มกราคม 25

Read more

นักศึกษา ศกร.ตำบลบางนาค เข้าร่วม#โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างโอกาสสู่เส้นทางอาชีพ ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2567 ณ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 5-6 มกราคม 25

Read more

คณะครูศกร.ตำบลบางนาค เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส”

9 มกราคม 2567 นางนิต

Read more