“โครงการวันรักการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”


วันที่ 2 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการวันรักการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะครู บุคลากร และนักศึกษา สกร.เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยกิจกรรมมีดังนี้

 1. ร่วมลงนามถวายพระพร 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราช สมภพ
 2. ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 3. กิจกรรมตอบคำถามพระราชประวัติ และพระราชนิพนธ์ กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยแอพพริเคชั่น Kahoot
 4. กิจกรรมตอบคำถามแบบทดสอบออนไลน์ (Google From) ผ่านร้อยละ 80 พร้อมรับเกียรติบัตร
 5. กิจกรรมอ่านพระราชนิพนธ์คำกลอน บทหนึ่งไว้ในตอนจบของบทความเรื่อง “ฉันชอบอ่านหนังสือ”
 6. กิจกรรม co-learning space สาธิตการทำขนม
 7. แนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์
 8. นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน Mini slide และ บอร์ดเกม สานศาสนาผ่านการอ่าน
  ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส