สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567


วันที่ 1เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอัลฟารีซัล รีจิ ตำแหน่งครู ผู้รับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
ในระดับ 👉 ประถมศึกษา
👉 มัธยมศึกษาตอนต้น
👉 มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา 1 ฉบับ
  6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
  7. หลักฐานอื่นๆถ้ามี……..