“ประชุมบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส”

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ประชุมบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจ โดยบุคลากรได้มีส่วนร่วมออกแบบ แลกเปลี่ยน ให้การจัดกิจกรรมตามภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส