โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน สำหรับเด็กในโรงพยาบาล


วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟารีดา​ มามะ​ ครู​ สกร.อำเภอเมือง​นราธิวาส​ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่​ 2​ ระหว่างวันที่​ 19-22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น เขตดินแดง​ กรุงเทพมหานคร​