“ประชุมบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเร่งด่วนของ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส”

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ประชุมบุคลากร เพื่อร่วมออกแบบ แลกเปลี่ยน ให้การจัดกิจกรรมที่จะจัดดำเนินการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส