#ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566ในรายวิชาบังคับ”

      วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวตัสนิม  มานิ ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นางสาวมารีแย  มะสาและ ตำแหน่งครู ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนสกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ทำหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชาบังคับ ณ สถาบัน สกร.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา