นิเทศกลุ่มอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) “หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ New-Skill วิชายาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “

#เข้าร่วมประชุมโครงก

Read more