สาระน่ารู้วันดินโลก

   5 ธันวาคม ของทุกปี  นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ คือวันดินโลก (World Soil Day)  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ มีความสำคัญและมีที่มาอย่างไร ติดตามอ่านกันได้ในบทความนี้

ดิน” ทรัพยากรธรรมชาติที่มีสำคัญต่อการดำรงชีพต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ในหลายๆ ด้าน ดินเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างทางการเกษตรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก ดินช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน  คนไทยและประเทศไทศไทยผูกพันธ์กับดินเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นเมืองแห่งการเกษตรที่สำคัญระดับโลก

          เพื่อสร้างความตระหนักให้มนุษย์รู้คุณค่าของดิน ที่ใช้ทำมาหากิน ใช้เป็นที่ตั้งอาศัย เป็นกลไกช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดินกลับเสื่อมโทรมลงจากการขาดการดูแลและอนุรักษ์ ขาดการพัฒนารักษาให้ยั่งยืน จึงมีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2545 ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง “วันดินโลก” โดยที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก และในปี2555 คณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้กราบทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งในเวลาต่อมาในวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก