คณะครูและนักศึกษา ศกร.ตำบลบางนาค (กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้ต้องขัง) เรือนจำนราธิวาส ได้รับโอกาส นิเทศติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากท่านศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวซารีพ๊ะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสกร.จังหวัดนราธิวาส ได้มานิเทศติดตาม พร้อมให้คำแนะนำ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวปิยนาถ ยะปา ข้าราชการครูเป็นผู้สอน ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส