”การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประขาขนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co – Learning Space)

”การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประขาขนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co – Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567“
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟารีดา มามะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวมาริสา เจ๊ะเงาะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประขาขนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co – Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิธีเปิด โดย นางสาว อภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ โดยมีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุง
ห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co- Learning Space) และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดรงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และคณะ และ
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space) และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมด 28 แห่ง โดยบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม ในแต่ละห้องสมุดเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป
ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา