สัมภาษณ์ความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี สถาบันศึกษาปอเนาะร่วมจัดการศึกษานอกระบบในความรับผิดชอบของ กศน. กับหน่วยงานทหารในพื้นที่

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more