1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

โครงการจัดการศึกษาตลอกชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

                                           กิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

***************************************************

๑. ชื่อโครงการ  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๒. สอดคล้อง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

          นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

                   ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

                             1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่นๆ

                   ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

                    ๓.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงามมีชีวิตที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

     สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒  มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                       1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น

                                       1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรม

                      มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบริหารจัดการของสถานศึกษา

                                      3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                      3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๓. หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีไร้พรมแดน ดังนั้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อันนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบสถาบันศึกษาปอเนาะมาเป็นเวลาอันยาวนานและได้รับการยอมรับของคนในชุมชน ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะได้มีการจดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะโดยกำเนิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาด้านศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญภายใต้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนั้นสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

          สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม มีสภาพแวดล้อมภายในสถาบันศึกษาปอเนาะไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและต้องการปรับปรุง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในการบริการ น่าอยู่ น่าเรียนรู้

 

๔. วัตถุประสงค์

          ๔.๑ เพื่อให้ห้องเรียนและมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๔.๒ เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งบริการ        

 

๕. เป้าหมาย

๕.๑ เชิงปริมาณ

– สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม จำนวน  1  แห่ง

– นักศึกษสถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม  จำนวน  ๔๐  คน

๕.๒ เชิงคุณภาพ

                   – สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

๖. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย

(คน)

พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบ

ประมาณ

๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบจำนวนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที กศน.                 อ.สุไหงปาดี 20  คน กศน.อำเภอ

สุไหงปาดี

๒ มีนาคม ๒๕๖๓  
๒.ประชุม/วางแผนกาดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานในการ

ดำเนินงาน

เจ้าหน้าที กศน. อำเภอสุไหงปาดี 20  คน กศน.อำเภอ สุไหงปาดี

 

๙ มีนาคม  ๒๕๖๓
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน กศน.อำเภอ

สุไหงปาดี

๑๖

มีนาคม

๒๕๖๓

๔.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างๆและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน กศน.อำเภอ

สุไหงปาดี

๑๖

มีนาคม

๒๕๖๓

๕ดำเนินงานตามกิจกรรม

๕.๑.กิจกรรมที่ ๑  ปรับปรุงทาสีห้องเรียนและมุมเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก       กิจกรรมที่ ๓  ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องส้วม

๑.เพื่อให้ห้องเรียนและมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

๒.เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งบริการ

สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ๑ แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ๑๙-2๒

มีนาคม

๒๕๖๓

 

๑๐,๘๐๐.-
๖.นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลของโครงการ สถาบันศึกษาปอเนาะ ๓ คน สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ๑๙-2๒

มีนาคม

๒๕๖๓

๗.สรุปและประเมินผลโครงการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานแก่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน กศน.อำเภอสุไหงปาดี ๒๗ มีนาคม

๒๕๖๓

๘ รายงานผล เพื่อรายงานผลการจัดกิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน กศน.อำเภอสุไหงปาดี ๒๗ มีนาคม

๒๕๖๓

 

๗.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 20002037c9700003 กิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา ภายในวงเงินจำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ    เป็นเงิน    ๑๐,๘๐๐  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ยตามความเป็นจริง

 

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

กิจกรรม

ไตรมาส ๑

(ต.ค๖๒.-ธ.ค๖๒)

ไตรมาส ๒

(ม.ค ๖๓.-มี.ค.๖๓)

ไตรมาส ๓

(เม.ย๖๓.-มิ.ย๖๓)

ไตรมาส ๔

(ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓)

๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
๒.วางแผนการดำเนินงาน/ประสานเครือข่าย
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.แต่งตั้งคณะทำงาน
๕.ดำเนินการตามโครงการ

-พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

10,800.-
๖.นิเทศติดตามผล
๗.สรุปผลและประเมินผลโครงการ
๘.รายงานผลการดำเนินการ

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

–  ว่าที่ร้อยตรีสหัฐ  มะดาแฮ  ตำแหน่ง ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอสุไหงปาดี

–  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๔๐๖๙๕๙

๑๐. เครือข่าย

๑๐.๑.องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
๑๐.๒.ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๑.๔ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

๑๑.๕ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

 

๑๒. ผลลัพธ์(outcome)

           – สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลามมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

๑๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑๓.๑ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)

– ร้อยละ ๙๕ ของสถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลามได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะ

๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

– ร้อยละ ๙๕ ของสถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

๑๔. การติดตามและประเมินผล/โครงการ

– แบบประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะ