ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม

ที่ตั้งของสถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม

ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  194  หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส    มีเนื้อที่  47  ไร่

ประวัติของสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลามแห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2529  ภายใต้การนำโดยโต๊ะครู (บาบอ)หะยีมะยูโซ๊ะ  เจะกูโน  อุสตาส  และประชาชนในชุมชน  เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนา แนวทางและวัฒนธรรมของคนไทยมุสลิม ร่วมกันบริจาคที่ดิน และเงินทุน เพื่อจัดสร้างปอเนาะ    โต๊ะครูคนปัจจุบัน ชื่อ นายโมฮำหมัดนุรดีน เจะกูโน

ผู้ช่วยโต๊ะครู 1.นายนูรูยี บือราเฮง 2.

กิจกรรมการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม

          เผยแพร่ความรู้ทางด้านศาสนาอบรมสั่งสอนเยาวชน ผู้ปกครอง  มุสลิม  ให้เป็นคนดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติศาสนกิจ

กลยุทธ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม

ความสำคัญ
ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัจประจำวันของมนุษย์ ที่นำไปสู่ความพาสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า โดยมีอัลกรุอาน อัลหะดิษ และนักวิชาการ ( อูลามาอ. ) เป็นธรรมนูญ ซึงมุสลิม ทุกคนต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ตลอดจนการอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

ภารกิจ
1. สอนศาสนา และ อบรมจริยธรรมอิสลาม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยไม่จำกัดโอกาส และเงื่อนไข
2. พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างมีระบบ
3. พัฒนาบุคลากรในสถาบันปอเนาะให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เป็นแบบอย่าง เป็นที่พึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านศาสนาอิสลาม
5. มีส่วนรวมในการพัฒนาสังคม บ้านเมือง

เป้าหมาย
1. เด็ก และ เยาวชนตลอดจนประชาชนโดยนำหลักการศาสนาอิสลามไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. สถาบันศึกษาปอเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพที่มีระบบสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน และชุมชน
3. บุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถาบันปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความสงบสุข

วิสัยทัศน์  
มิฟตาฮูลอิสลามเป็นสถาบันการเรียนการสอนศาสนาตามระบบชีวิตอิสลาม การปฏิบัติตามแบบอย่างอิสลาม และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติตาม หลักการศาสนาอิสลาม อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ และแบบอย่างที่ดีในสังคม
3. ผู้เรียนมีความศรัทธา และตระหนักอยู่เสมอว่า อัลกรุอานทรงชี้แนวทางในการดำเนินชีวิต
4. ผู้เรียนสามารถเผยแพร่ หลักธรรมคำส่อนของอัลลอฮ. (ซ.บ. ) และ ศาสดา มูฮัมหมัด (ซ.ล. ) อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม
5. นำคำสอนของศาสนาอิสลาม มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัวและสังคมบ้านเมือง

รายวิชา ที่จัดการสอนในสถาบัน
1. รายวิชา อัลกรุอาน [ القران]
2. รายวิชา อัล-หะดิษ (วัจนะ ) [الحديث ]
3. รายวิชา หลักการศัทธา (เตาฮิด ) [التوحيد ]
4. รายวิชา ศาสนบัญญติ (ฟิกฮ์ ) [الفـقه ]
5. รายวิชา อรรถาธิบายอัล-กรุอาน ( ตัฟซีร ) [ التفسير ]
6. รายวิชา หลักการอานอัล-กรุอาน ( ตัจวีด ) [ التجويد ]
7. รายวิชาหลักการอรรถาธิบายอัลกรุอาน (อุศูลตัฟซีร) [أصول التفسير]
8. รายวิชา หลักการวัจนะ ( อุศูลหะดิษ ) [ أصول الحديث ]
9. รายวิชาหลักการศาสนบัญญัติ ( อุศูลฟิกฮ์ ) [ أصول الفـقه ]
10. รายวิชาแบ่งมรดก (ฟะรออิฎ ) [الفرائض ]
11. รายวิชาตรรกวิทยา ( มันฏิก ) [المنطق ]
12. รายวิชามากูลาต [ المقولات ]
13. รายวิชามุสตอลาฮ หะดิษ [ مصطلح الحديث ]
14. รายวิชาจริยธรรม ( อัลอัคลาก หรือ ตะเซาวุฟ )[ تصوّف ] /ตอรีกัต[طريـقـة ] /ฮากีกัต[ حقيـقة ]
15. รายวิชาศาสนประวัติ ( ตาริค ) [ سجاره ]
16. รายวิชาอักขรวิธี ( นะฮู ) [ النحو ]
17. รายวิชาวากยสัมพันธ์ ( ซิรฟ์ ) [ الصرف ]
18. รายวิชาภาษาอัล-กรุอาน (กีรออะฮ. ) [ قرأة العشر ]
19. รายวิชาสำนวนโวหาร ( อัล—บะลาเฆาะฮ์ )[ البلاغة ] /อัลบายานี[ البيان ] /อัลมาอานี[ المعاني ] /อัลบาดีอู [ البديع ]
20. รายวิชาการแตงกล่อน ( อัลอารุด ) [ العروض ]