สถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อัลอิสลามียะห์

ที่อยู่ : 107/1 ม.5 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส

ชื่อผู้รับใบอนุญาต/ โต๊ะครู/ บาบอสถาบันปอเนาะ : นายมูหะมะรุสลาน บอเตาะ
เบอร์โทรติดต่อ :

ชื่อครูอาสา : ครูอาสา – นางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ
เบอร์โทรติดต่อ : 089-4658194
เข้าสถาบันศึกษาปอเนาะ :

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ทั้ง 3 ระดับ (ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)
ขนาดสถาบันปอเนาะ : ขนาดเล็ก
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 4 คน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในสถาบันศึกษาปอเนาะ : 63 คน
จำนวนนักศึกษา กศน.ประถมศึกษา : 8 คน
จำนวนนักศึกษา กศน.มัธยมศึกษาตอนต้น : 29 คน
จำนวนนักศึกษา กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย : 29 คน

จำนวนนักศึกษา (ประจำ) : 66 คน

จำนวนนักศึกษา (ไป-กลับ) : 0 คน