ประวัติ กศน.ตำบลมะรือโบตก

@ ประวัติความเป็นมาของกศน.ตำบลมะรือโบตก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะรือโบตก เป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ในระยะเริ่มแรกจัดตั้งชั่วคราวตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.๔ ตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และได้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะรือโบตก ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒   โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะรือโบตก ตั้งอยู่ที่ อาคารห้องประชุม (อบต.มะรือโบตก)  หมู่ที่ ๑ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และได้ย้ายไปที่อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านอาแว ม.๖ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะรือโบตก ได้มีบุคลากรในกศน.ตำบล 1.นายมูฮัมหมัดอัสรี ยูโซะ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลมะรือโบตก  2.นายกฤษฎี หะยีอารง ครูอาสาฯประจำตำบลมะรือโบตก มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนและจัดกิจกรรม  ในตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส