สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกรุอาน

ประวัติความเป็นมาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกรุอาน

              สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกรุอานตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านกูแบปูยู  ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

มีนางสาวซาณียา ยะโก๊ะ และนางสาวนูรีดา ดารามั่น เป็นครูผู้สอน ปอเนาะสถาบันแห่งนี้